චිත්රපට ශ්රේණියේ පොලිමයිඩ් ෙරසින්

චිත්රපට ශ්රේණියේ පොලිමයිඩ් ෙරසින්

චිත්රපට ශ්රේණියේ පොලිමයිඩ් ෙරසින්

චිත්‍රපට ශ්‍රේණියේ පොලිමයිඩ් රෙසින්

චිත්‍රපට ශ්‍රේණියේ පොලිමයිඩ් රෙසින්

අපගේ චිත්‍රපට ශ්‍රේණියේ පොලිමයිඩ් ෙරසින් උසස් තත්ත්වයේ චිත්‍රපට යෙදුම් සඳහා විෙශේෂෙයන් නිර්මාණය කර ඇති අතර, විශිෂ්ට පැහැදිලිකම, නම්‍යශීලී බව සහ දෘඪතාව සපයයි.උසස් තාප ස්ථායීතාවයක් සහ රසායනික ප්‍රතිරෝධයක් සහිතව, කාර්ය සාධනය සහ කල්පැවැත්ම අත්‍යවශ්‍ය වන ඇසුරුම්, ලැමිෙන්ටින් සහ අනෙකුත් චිත්‍රපට යෙදුම් සඳහා පරිපූර්ණ තේරීම වේ.

උසස් තත්ත්වයේ චිත්‍රපට යෙදුම

උසස් තත්ත්වයේ ෆිල් සඳහා චිත්‍රපට ශ්‍රේණියේ පොලිමයිඩ් රෙසින්...

උසස් තත්ත්වයේ ෆිල් සඳහා චිත්‍රපට ශ්‍රේණියේ පොලිමයිඩ් රෙසින්...

චිත්‍රපට ශ්‍රේණියේ වර්ජින් නයිලෝන් 6 ඉහළ විනිවිදභාවය, හොඳ ශක්තිය සහ විශිෂ්ට සැකසුම් කාර්ය සාධනය.